Events for July 2019

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 

1
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

2
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

3
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

4
Women's Bible Study NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian ChurchDenver Thursday Night: AA Central Presbyterian ChurchTheology on Tap

5
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

6

7
Summer Choir Christmas in July Sunday Worship Central Presbyterian Church

8
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian ChurchPrayer Shawl Ministry

9
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

10
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

11
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian ChurchDenver Thursday Night: AA Central Presbyterian ChurchTheology on Tap

12
Urban Peak Breakfast NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

13

14
Summer Choir Christmas in July Sunday Worship Central Presbyterian Church

15
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

16
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

17
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

18
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian ChurchDenver Thursday Night: AA Central Presbyterian ChurchTheology on Tap

19
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

20

21
Summer Choir Christmas in July Sunday Worship Central Presbyterian ChurchCentral Visitation Program (CVP)

22
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

23
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

24
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

25
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian ChurchDenver Thursday Night: AA Central Presbyterian ChurchMen's Night Out Serendipity Women Theology on Tap

26
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

27

28
Summer Choir Christmas in July Sunday Worship Central Presbyterian Church

29
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

30
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

31
NA: This Ain't Therapy Central Presbyterian Church

 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday